Lofotkraft Arbeidsmøte - Kemal Bedru

Våre verdier

Verdiene våre støtter opp om konsernets visjon “Trygger hverdagen – investerer i framtiden”.​

Modig

 • Vi tør å tenke nytt, og tar nye utfordringer.
 • Vi står for det vi tror på, og på de beslutningene vi tar.
 • Vi tør å innrømme feil.

Imøtekommende

 • Vi er åpne for nye ideer.
 • Vi lytter til kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Vi holder en profesjonell og hyggelig tone. Kunder skal føle seg ivaretatt, også i de tilfellene vi ikke kan gi kunden medhold i alle forhold.

Pålitelig

 • Vi holder det vi lover, og er konsekvente
 • Vi gir god og korrekt informasjon
 • Vi stoler på hverandre og snakker med hverandre
Trine Husjord og Ida Jenssen Malnes, Salgs- og markedskonsulent, Lofotkraft Bredbånd

Etiske retningslinjer

Lofotkraft-konsernet har nedfelt i sin hovedmålsetting at alle lover og forskrifter skal overholdes. Hver enkelt medarbeider har derfor et personlig ansvar for å oppfylle disse kravene.

Våre etiske retningslinjer skal hjelpe våre medarbeidere når de står ovenfor etiske dilemmaer. Retningslinjene er et rammeverk, som sier hvordan medarbeidere og tillitsvalgte i styrende organer skal opptre ovenfor kunder, leverandører, kollegaer og samfunnet ellers.

For oss er det viktig at alle våre ansatte bidrar til å opprettholde et godt omdømme, også i forretningsmessig sammenheng.

De etiske retningslinjene gjelder for alle som opptrer på vegne av konsernet.

Grunnleggende prinsipper for etikk i Lofotkraft

 • Respekt og likeverd er gjennomgående i alle sammenhenger, uavhengig av kjønn, rase, religion, legning eller politisk overbevisning.
 • Anskaffelser og salg er utelukkende basert på kriterier som kvalitet, pris, tilgjengelighet, service, kompetanse og miljø.
 • Personlige opplysninger skal respekteres og behandles konfidensielt, med mindre innholdet i informasjonen er lovstridig.
 • Det skal aldri herske tvil om integriteten til noen av konsernets ansatte.
 • Forhold som er lovstridig, eller bryter med selskapets retningslinjer og målsettinger, skal uten unntak varsles.
 • Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre konkurranse skal aldri forekomme.
 • Lofotkraft og konsernets medarbeidere har et utvidet ansvar for å opptre ansvarlig og ivareta ytre miljø.
 • Det er totalforbudt å nyte alkohol, eller andre rusmidler, på alt av konsernets driftsanlegg.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?