Våre bærekraftsmål

I visjonen til Lofotkraft, “Trygger hverdagen – investerer i framtida”, ligger det også at vi skal drive alle våre virksomheter på en bærekraftig måte.

I Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til å redusere utslipp av klimagasser som fører til oppvarmingen. Stortinget vedtok derfor i 2020 at Norges skal redusere sine klimagassutslipp med minst 50 % og opp mot 55 % innen 2030, fra utslippsnivået i referanseåret 1990. 

Lofotkraft er partner i Lofoten – De Grønne Øyene 2030. Programmet er en vekststrategi for Lofoten, men skal også sørge for at Lofoten kutter utslipp i tråd med Paris-avtalen og stadig strengere klimakrav.

FNs bærekraftmål viser vei for hvordan vi kan bidra til å oppnå balanse i klima, miljø og sosiale forhold. Vi har satset spesielt på å innarbeide disse målene i vår strategi og praksis:

Stoppe klimaendringene

Dette er det overordnede målet for vårt engasjement i arbeidet for en bærekraftig framtid.

Vi ønsker å bidra til at myndighetens nasjonale mål for å redusere klimagassutslipp blir oppfylt. Vi har derfor plukket ut seks av FN’s bærekraftsmål som vi jobber spesielt med.

Vår måloppnåelse innenfor disse skal bidra til det overordnede målet om å stoppe klimaendringene. 

Samarbeid for å nå målene

Ingen kan bekjempe klimaendringene alene. Samarbeid er vår viktigste strategi.

Lofotkraft-konsernet, Lofotrådet og Destination Lofoten har derfor  inngått en partnerskapsavtale, og utarbeidet et veikart for utviklingen av Lofoten – De Grønne Øyene 2030. Vi tror at regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer.

I programmet DGØ 2030 deltar nå aktører fra ulike næringer, offentlige organisasjoner, politikere, innbyggere og forskere med å finne og etablere konkrete løsninger som skal gjøre Lofoten til  verdens reneste øysamfunn.

Rein energi til alle

Lofotkraft Produksjon produserer fornybar energi fra vannkraft i ni mindre kraftverk i Lofoten. Vi har få store vann og vassdrag i Lofoten, og i praksis er det ikke potensial for videre utbygging av vannkraft her.

Nettselskapet Elmea sørger for å frakte fornybar energi fra kraftverk i Nordre Nordland og sør-Troms til innbyggere og næringsliv i Lofoten.

Gjennom Lofotkraft Muligheter og programmet Lofoten – De Grønne Øyene utforsker vi mulighetene for nye energibærere som grønt og blått hydrogen.

Industriell innovasjon og infrastruktur

Elmea AS har i perioden 2009 – 2021 investert 1,7 mrd. kroner i nytt hovednett gjennom Lofoten, og regionen vår er klar for elektrifisering og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Vår viktigste oppgave framover blir å levere den nye kapasiteten som næringslivet i regionen etterspør, samtidig som vi tar i bruk ny teknologi for å drifte strømnettet smart og kostnadseffektivt.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Klimaendringer utgjør en stor risiko og usikkerhetsfaktor for en trygg hverdag. Det gjelder alle oss som bor i Lofoten, næringslivet her,  og for våre investeringer og drift. 

Gjennom programmet Lofoten – De grønne øyene deltar vi aktivt i omstillingen til lavutslippssamfunnet i Lofoten, blant annet i prosjektene Zero Kyst, Grønn Fiskerihavn Flakstad og Plug Nord.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Klimaendringene utgjør en stor risiko og usikkerhetsfaktor for en trygg hverdag  og for våre investeringer og drift.  Vi investerer i framtida – og har et langt perspektiv på det vi gjør. Å ta aktive valg og gjøre tiltak som reduserer klimaendringene, gjør vi både for å sikre våre verdier og trygge vår felles framtidige hverdag. 

Vi har startet en systematisk gjennomgang av vår egen virksomhet, med mål om å gjennomføre tiltak som reduserer våre egne klimagassutslipp, direkte og indirekte. Målet er at vi skal være Fossilfri 2030.

Hva kan vi hjelpe deg med?