Automatisk måler

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at alle nettkundene i Norge skal ha automatiske strømmålere innen 1. januar 2019.

Lofotkraft skulle etter planen starte med målerbyttene 2. mai 2017, og være ferdig i løpet av sommeren 2018. Nå er prosjektet noe forsinket. Dette skyldes at tester, blant annet hos Trønderenergi og BKK, viser at både rutiner og utstyr må forbedres før vi kan starte den store utrullingen. i Lofoten regner vi med å kunne starte med målerbyttene i løpet av høsten 2017.

De nye målerne vil forenkle hverdagen for deg som strømkunde strømkunde, fordi det blir

ENKLERE: Du slipper å lese av strømmen

TRYGGERE: Måleren varsler strømbrudd og lokaliserer feil raskere

SMARTERE: Måleren gir nye muligheter

Vi vil legge ut oppdatert plan for utrulling av de nye målerne så snart den er klar.

Energi Norge har samlet mye nyttig informasjon om de nye automatiske målerne på nymåler.no. Det samme har NVE på sin hjemmeside.

For English FAQ-version; check this site and choose language at top right.

Nedenfor har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene og svarene om de nye målerne. 

 • Hvor nøyaktige er de nye, automatiske målerne?

  Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.

  Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt – i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

  Hvis man opplever at strømforbruket blir høyere etter at man har fått ny, automatisk måler, er sannsynligvis forklaringen følgende:

  Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.

  Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med, men så vil regningen normalisere seg.

 • Hva betyr AMS?

  De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

 • Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere.
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt, og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
 • Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

  Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 • Hvorfor får jeg ny strømmåler?

  Først og fremst vil hverdagen bli enklere for deg som kunde, siden du slipper å lese av måleren og rapportere målerstand til oss. I tillegg skal strømnettet i Norge moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett. Det er også et mål at de nye, automatiske målerne skal effektivisere og forenkle kraftmarkedet, og blant annet gjøre det enklere for kundene å bytte kraftleverandør. Med automatisk måling blir også grunnlaget for strømregningene mer korrekt enn ved «manuell avlesning».

 • Hvem får ny automatisk strømmåler?

  Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

  Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time, og sender informasjonen til Lofotkraft. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 • Hva er en automatisk strømmåler?

  En automatisk strømmåler er en digital måler, som registrerer og sender strømforbruket ditt automatisk til Lofotkraft, sånn at du slipper å lese av måleren selv. Denne måleren vil erstatte strømmåleren du har i dag. 

 • Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

  For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post. Gå inn på Min Side eller Lofotkraft kundeapp for å kontrollere og oppdatere dette.

 • Når får vi nye, automatiske målere i Lofoten?

  Lofotkraft skal starte utrulling av automatiske målere høsten 2017, og vi skal være ferdig innen 1. januar 2019. Når utrullingsplanen er klar, blir den lagt ut på hjemmesiden vår.

  Du vil få informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din!

 • Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

  De fleste vil ha plass til den nye strømmåleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

  Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet. Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker, og selv bekoste bytte til automatsikringer. Men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

 • Hvem skal montere de nye målerne?

  Lofotkraft vil leie inn personell til å montere de fleste målerne. Flere lokale el-installasjonsfirma vil være med på å utføre denne jobben. I bookingbrevet du mottar før målerbyttet, vil navn på installasjonsfirma bli opplyst. Montøren skal i tillegg vise legitimasjon når han/hun kommer for å bytte måler. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer vil det bli mulig å endre avtale.

 • Vår bedrift har allerede en automatisk strømmåler, må vi bytte måler?

  De største bedriftskundene våre har automatiske strømmålere i dag. Men de nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

 • Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

  Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 • Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?

  Du får informasjon fra Lofotkraft i god tid før måleren din skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren. Det er også veldig fint om du hjelper oss med å holde din kontaktinformasjon oppdatert på Min Side, sånn at korrekt mobilnummer og epostadresse er registrert hos oss når vi starter utskifting av alle målerne.

 • Avgir de nye automatiske målerne mye stråling?

  Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern.

  Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Noen sender signal via strømnettet, andre via radionettverk eller mobilnettet. Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

  Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i døgnet. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren

 • Hvordan vil dere overføre data fra de automatiske målerne?

  Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender målerverdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 • Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

  El-sensitive som har legeerklæring får beholde den gamle måleren sin, og trenger ikke å bytte til automatisk strømmåler. Du kan sende skriftlig søknad om fritak til nettselskapet ditt. Alle søknader blir behandlet individuelt. Husk å legge ved legeerklæring. Vi vil informere nærmere om dette når vi nærmer oss tidspunktet for målerbyttene.

 • Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

  Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det.

  Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriften for innføring av automatiske strømmålere, og som fører tilsyn med kraftselskapene. Også Datatilsynet har vært involvert i forarbeidene.

  For øvrig er det begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.