Automatisk strømmåler

BIlde AMS målerI menyen til venstre finner du endel informasjon om den nye måleren din. Sjekk også gjerne ut nymåler.no, og på NVE på sin hjemmeside.

For English FAQ-version; check this site and choose language at top right.

Nedenfor har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene og svarene om de nye strømmålerne. 

 

 

 

 

 

 • Hvilken nytte kan jeg ha av HAN-porten på måleren min?

  HAN står for Home Area Network. HAN-grensesnittet er altså en kontakt hvor kunden kan hente ut sine egne data direkte fra måleren. Dette kan være nyttig ved bruk av automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Da kan systemet følge med på hvor mye strøm boligen bruker til enhver tid, og hente prisinformasjon fra internett. Dersom prisen overstiger et visst nivå, kan systemet sørge for å redusere eller utsette forbruk til prisen synker igjen. Dette kan også brukes for å jevne ut effektbruken på kalde vinterdager når kraftnettet utsettes for høy belastning

  Når AMS-måleren blir montert, er HAN-porten stengt. For å kunne nyttiggjøre deg informasjonen fra måleren, må du først ta kontakt med Lofotkraft for å få åpnet HAN-porten. Det gjør du ved å sende en epost til kundeservice@lofotkraft.no. Åpning av HAN-porten er gratis, og blir vanligvis utført i løpet av 1-2 arbeidsdager.

  Du må også anskaffe utstyr for dette lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten. Mange leverandører tilbyr nå slikt utstyr. Norsk Elektrisk Komite (NEK), har laget en side med informasjon til kunder med AMS-måler, der leverandører av tjenester og utstyr også registrerer seg. På NEK.no kan du altså sjekke hvem som tilbyr utstyr som kan kobles til HAN-porten.

 • Hvor nøyaktige er de nye, automatiske målerne?

  Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.

  Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt – i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

  Hvis man opplever at strømforbruket blir høyere etter at man har fått ny, automatisk måler, er sannsynligvis forklaringen følgende:

  Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.

  Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med, men så vil regningen normalisere seg.

 • Hva betyr AMS?

  AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer.

 • Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere.
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt, og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
 • Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

  Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 • Hvorfor får jeg ny strømmåler?

  Først og fremst vil hverdagen bli enklere for deg som kunde, siden du slipper å lese av måleren og rapportere målerstand til oss. I tillegg skal strømnettet i Norge moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett. Det er også et mål at de nye, automatiske målerne skal effektivisere og forenkle kraftmarkedet, og blant annet gjøre det enklere for kundene å bytte kraftleverandør. Med automatisk måling blir også grunnlaget for strømregningene mer korrekt enn ved «manuell avlesning».

 • Hvem får ny automatisk strømmåler?

  Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 • Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

  Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time, og sender informasjonen til Lofotkraft. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 • Hva er en automatisk strømmåler?

  En automatisk strømmåler er en digital måler, som registrerer og sender strømforbruket ditt automatisk til Lofotkraft, sånn at du slipper å lese av måleren selv. Denne måleren vil erstatte strømmåleren du har i dag. 

 • Vil det koste noe for meg å få automatisk strømmåler?

  Du vil ikke få noen faktura fra oss for selve målerbyttet.

  Kostnadene for de automatiske strømmålerne blir betalt via nettleien, på samme måte som de andre investeringene vi gjør i strømnettet.

   

   

 • Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

  For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post. Gå inn på Min Side eller Lofotkraft kundeapp for å kontrollere og oppdatere dette.

 • Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

  De fleste vil ha plass til den nye strømmåleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

  Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

  Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen. Det er anleggseier/huseier som eier og har ansvar for det elektriske anlegget. Dersom du ønsker å bytte til automatsikringer må du kontakte installatør, og selv bekoste bytte til automatsikringer. 

  Men det er altså ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

 • Vår bedrift har allerede en automatisk strømmåler, må vi bytte måler?

  De største bedriftskundene våre har automatiske strømmålere i dag. Men de nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det betyr at alle får nye målere.

 • Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

  Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 • Avgir de nye automatiske målerne mye stråling?

  De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. De fleste mennesker har oftere nærkontakt med mobilen enn de har med sikringsskapet sitt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

 • Hvordan vil dere overføre data fra de automatiske målerne?

  Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender målerverdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 • Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

  Det er myndighetene som har bestemt at automatiske målere skal innføres, men nettselskapene kan innvilge fritak.

  I følge retningslinjer fra NVE, kan man få fritak for automatisk måler ««installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Dokumentasjon er forstå som at lege eller psykolog skal attestere kundens helseplager og kundens frykt for at plagene kan skyldes kommunikasjonsløsningen i den nye måleren».

  For å få fritak må du altså sende skriftlig søknad, vedlagt erklæring fra lege eller psykolog, til Lofotkraft. Alle søknader blir behandlet individuelt. Send gjerne søknaden til firmapost@lofotkraft.no, eller som brev til Lofotkraft AS, PB 800, 8305 Svolvær.

  Kunder som får innvilget fritak får likevel ny måler, men uten kommunikasjonsenheten.

  Vi er kjent med at kommunelegene i Lofoten er pålagt ikke å skrive ut legeerklæring på grunnlag av el-sensitivitet. Men legen har anledning til å legge andre vurderinger til grunn for legeerklæringen.

 • Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

  Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir oss fullmakt til det.

  Lofotkraft er underlagt Personopplysningsloven. Vår personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger vi har lov til å registrere, og hvilke krav som stilles til oss når det gjelder behandling av dine personopplysninger. 

  Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriften for innføring av automatiske strømmålere, og som fører tilsyn med kraftselskapene. Også Datatilsynet har vært involvert i forarbeidene.

  Det er svært begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en nettkunde. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.