Pressemelding: Lofotkraft søker konsesjon til vindpark Gimsøy

Lofotkraft Vind AS, eid av Lofotkraft Holding AS og Nordkraft Vind AS, søker konsesjon, for å bygge og drive Gimsøy Vindpark. Vindparken planlegges på Gimsøy i Vågan kommune med en installert effekt på inntil 60 MW. Søknaden omfatter også konsesjon for bygging og drift av transformator-stasjon, kabler og linjer, til overliggende nett.

Bakgrunnen for arbeidet med å utvikle en vindpark på Gimsøy, er økende etterspørsel etter fornybar energi, forsyningssituasjonen i Lofoten, i tillegg til rent kommersielle vurderinger. Helt fra den tidlige kartleggingsfasen har det vært i nær kontakt med Vågan kommune og direkte berørte grunneiere i området. Det er i tillegg avholdt samrådsmøter med bl.a. reiselivsnæringen lokalt, Vågan Næringsforening m.fl. I tillegg har det også vært kontakt med Lofotkrafts nettavdeling, Statnett, NVE, Nordlands Fylkeskommune, Avinor og Forsvaret.

Verdien av økt kraftproduksjon

Energiforbruket i kommunene i Lofoten har i gjennomsnitt vært på 380 GWh i de siste 10 årene. Det forventes en økning i elektrisitetsforbruket i disse kommunene på ca. 10 % i perioden 2011 – 2021. Ny produksjon fra Gimsøy Vindpark vil forbedre egenproduksjonen med 135 GWh. Det blir hele 270 % økning fra 50 til 185 GWh.

Verdien av den økte kraftproduksjonen fra Gimsøy, vil med forventet fremtidig kraftpris være ca. 48 mill. kroner. Verdien av økt forsyningssikkerhet er vanskelig å tallfeste, men vurderes å være betydelig for hele regionen Lofoten og Vesterålen.

Luftfarts- og naturområde.

Prosjektet blir et ledd i den nasjonale forsyningssatsningen og er en økt satsning på den regionale forsyningssikkerhet. I tillegg vil dette bidra til verdiskaping for regionen. Det kommer  ikke i direkte berøring av det samme areal som flyplassen er tiltenkt, heller ikke i direkte berøring av det omtalte naturreservatet. Gimsøy Vindpark er forsøkt tilpasset landskap og naturverdier, slik at konsekvensene for viktige og verdifulle naturområder reduseres til et minimum. Lofotkraft Vind tror det er mulig å gjøre naturlige tilpasninger. Også slik at vi både kan ta vare på verdifull natur og få miljøvennlig og fornybar kraft.

Det kan likevel være problemer å kombinere Gimsøy Vindpark og flyplass, slik disse fullt ut er skissert i dag. Dette på grunn av luftfartens krav til hinderflater og frisoner rundt en flyplass. For vindparkens del gjelder det først og fremst den sørlige delen. Den videre behandlingen av de to planene for området vil klargjøre nærmere hvorvidt begge prosjektene kan realiseres.

Samlet sett er Lofotkraft Vind av den oppfatning at en utbygging, fullt ut kan forsvares med de konsekvenser som er avdekket i utredningsfasen. Dette sett i relasjon til den store samfunnsnytten – med bedre forsyningssikkerhet, mer fornybar energi og økt verdiskaping i regionen.

 

 Arnt M. Winther


Adm. Direktør
Lofotkraft AS

 

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.