Pressemelding – årsresultat 2018

Pressemelding – årsresultat 2018

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 10. mai i år regnskap og årsberetning for 2018.

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %. De operative virksomheter er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft Holding AS. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eier 15 % av aksjene i nettselskapet Lofotkraft AS, og Lofotkraft Holding AS eier resterende 85 %. 

Det er høy aktivitet i konsernet, og det er også i 2018 investert betydelige midler i oppgradering og fornyelse innenfor samtlige virksomhetsområder. Totalt er det investert 232 millioner kroner. Av dette er det investert 215 millioner til komponenter i ledningsnett, 16 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd og 1 million i produksjonsvirksomheten. 

Konsernets resultat bærer preg av gode resultater i alle virksomhetsområder som selskapet er engasjert i. Konsernet har et overskudd etter skatt på kr 88,1 millioner i 2018, mot kr 61,5 millioner i 2017. Resultatet er noe høyere i forhold til fjoråret. I tillegg til god drift, skyldes dette i vesentlig grad bedre rammebetingelser innenfor nettvirksomheten, engangseffekter (reversering av nedskrivning av anleggsmidler) innenfor produksjons- og bredbåndsvirksomheten, samt høye kraftpriser. Videre var de totale avbruddskostnadene i nettvirksomheten (KILE) historisk lave med totalt 6,3 mill kr. Vi mener dette er et resultat av de store reinvesteringene i overføringsnettet, samt regelmessig og riktig vedlikehold og at ekstremvær av omfattende karakter ikke har rammet selskapets konsesjonsområde i perioden.

Konsernets engasjement innenfor installasjon (Hovdan/Wangsvik) viser et resultat på totalt 6,9 (8,2) mill kr. I Polar Kraft AS oppnådde Lofotkraft en resultatandel på 3,8 (13,7) mill kr, som er betydelig lavere enn fjoråret og noe som i stor grad skyldes effekter etter sammenslåingen med SKS Krafthandel. Lofotkraft Bredbånd AS har et resultat på 12,7 (10,3) mill kr, som er historisk høyt. I tillegg til god drift og preges også resultatet av en reversering av nedskrivning av anleggsmidlene som ble gjort i 2016. Dette preger også resultatet i Lofotkraft Produksjon AS som har et resultat på 11,8 (1,7) mill kr. I tillegg bærer resultatet preg av høye kraftpriser. Nettvirksomheten i Lofotkraft AS har et overskudd etter skatt på 34,9 (32,3) millioner kr i 2018.

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2018 kr. 1 903 millioner, med en egenkapitalandel på 46 %.

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 10 millioner kr i utbytte, som er i tråd med vedtatt utbyttestrategi. Generalforsamlingen avholdes 24. mai i selskapets lokaler klokken 11.00.

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537

 

Arnt M. Winther(sign.) 

Adm. Direktør

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.