Linjerydding og trefelling

Lofotkraft skal sørge for sikker strømforsyning til kundene i Lofoten. Trær som kan falle over ledningsnett utgjør en risiko for strømbrudd. Derfor må vi fjerne og beskjære trær og busker som kan vokse for nært strømførende ledninger. 

 

Adgang til rydding på eiendommer

Linjerydning er hjemlet i Lofotkraft sine standard tilknytningsvilkår § 3-6, som gir netteier nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

 

Spenningsnivå avgjør hvordan vi rydder

På høyspentnettet (> 1 kV) krever forskrift om elektriske forsyningsanlegg at det til enhver tid skal være minimum 3 meters avstand mellom strømførende linjer og vegetasjon.  Beltet mellom linjenettet og vegetasjon kalles for trasebredde:

 

Linjerydding

 

Innenfor trasebredden vil vi normalt rydde all vegetasjon, med unntak av saktevoksende trær som ikke blir så høye at de kan komme i kontakt med strømførende ledninger. Utenfor trasebredden kan vi gjennomføre sikringshogst av enkelte trær hvis disse utgjør en risiko for ledningen. I slike tilfeller vil vi ta kontakt med grunneier i forkant.

 

På lavspentnettet (230 og 400 volt) er kravet at det til enhver tid skal være 0,5 meters avstand mellom vegetasjon og strømførende ledninger. Her har vi ikke etablert ryddebelte, men rydder ut til 1 meters avstand for å sikre kommende vekstsesong. I tillegg kan det være nødvendig å kviste opp trær som står nært, for å sikre en klatrefri sone.

Trevirket er grunneiers eiendom

Kvist, greiner og nyttbart virke (ved) er grunneiers eiendom, og legges i haug på hensiktsmessig sted på eiendommen. Hvis det er ønskelig at trevirket blir fjernet, vil vi fakturere grunneier for dette.

Linjerydding varsles på forhånd

Lofotkraft ønsker at vedlikeholdsarbeidet i minst mulig grad medfører ulempe for grunneier, og vi tilstreber et godt samarbeid. Grunneiere vil derfor bli varslet med brev i rimelig tid før linjeryddingen starter i det aktuelle området.

Hageeiers ansvar

Når du planlegger eller planter nytt i hagen din; husk å ta hensyn til eventuelle kraftledninger som krysser over eiendommen. Hvor høy kan hekken bli? Det bør du sjekke før du planter, sånn at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nært linjenettet.  

Det beste er om du holder sonen under linjer eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store, bør disse settes på en del av tomten der de ikke vil vokse slik at de kommer i konflikt med strømnettet. Dersom det er stolper, kabelskap eller nettstasjoner på eller inntil eiendommen din, må du også holde disse områdene ryddige slik at adgangen ikke hindres dersom våre montører kommer for å rette feil på strømnettet.

Har du et tre som er i ferd med å vokse inn i ledningsnettet?

Send i så fall gjerne en epost til kundeservice@lofotkraft.no. Vi trenger opplysninger om anleggsadresse (evt gårdsnummer/bruksnummer hvis det ikke finnes gateadresse), samt kontaktinformasjon til den som bestiller.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.