Plusskunde

Plusskunde

Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til nettselskapet eller til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer elektrisk energi over året totalt, enn det kunden selv forbruker. Maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100 kW.

Typiske plusskunder vil være privatpersoner eller bedrifter med solcellepanel, vindmølle eller lignende i sin installasjon, som produserer kraft i begrenset omfang.

En installasjon av et solcellepanel eller en annen type kraftproduksjon innebærer en endring i kundens anlegg, og må derfor meldes via elektroinstallatør. Når meldingen er godkjent av Lofotkraft og anlegget satt i drift, så har kunden akseptert vilkårene og anses som plusskunde.

Slik virker ordningen i praksis:

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når man produserer mindre strøm enn det man selv bruker, så kjøper man det som trengs fra sin kraftleverandør og betaler vanlig nettleie for transporten.

I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, leveres overskuddskraften inn i Lofotkraft sitt distribusjonsnett. Du må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet.

Her kan du lese hva NVE sier om plusskundeordningen.

 • Informasjon om tekniske krav – for installatører

  Her er de tekniske kravene som Lofotkraft stiller til plusskundeanlegg.

 • Stiller Lofotkraft tekniske krav ved tilknytning av plusskundeanlegg?

  Ja, Lofotkraft stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke fører til at andre nettkunder får redusert spenningskvalitet.

  Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Lofotkraft sitt distribusjonsnett, og at anlegget må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet av Lofotkraft.

  Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

 • Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

  Plusskundens tilknytning til og uttak (forbruk) av elektrisk energi fra Lofotkraft sitt distribusjonsnett avregnes etter den samme nettleietariff som kunden ville hatt uten plusskundeordningen.

 • Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen sin?

  Plusskunden må selv velge en kraftleverandør som kan kjøpe overskuddskraft når man produserer mer enn man bruker, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet.

  I tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et såkalt negativt marginaltapsledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av kortere «transportvei» for strømmen i geografiske områder hvor det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder).

 • Kan man få tilskudd for å bli plusskunde?

  Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. På Enovas hjemmesider finner du informasjon om tilskudd til el-produksjon i egen bolig og andre støtteordninger. Du kan også chatte med rådgivere og få svar på spørsmål på direkten.

  Enkelte kommuner har også tilskuddsordninger, så undersøk med kommunen der du skal etablere anlegget.

 • Hvem betaler utstyret som trengs?

  Kunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret (f.eks solcellepanel), og til installatøren som installerer utstyret ihht gjeldende forskrifter.

  Vær også oppmerksom på at installasjon av egenproduksjon kan føre til at kunden blir fakturert for anleggsbidrag. Dette kan skje dersom installasjonen utløser større oppgraderinger i distribusjonsnettet til Lofotkraft. I de fleste tilfellene vil det imidlertid ikke bli behov for slike oppgraderinger.

 • Kreves det en spesiell måler for å bli Plusskunde?

  Det kreves en fjernavlest måler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger. Måleren må altså registrere strømforbruket ditt, samt innmatingen til distribusjonsnettet.

  De nye automatiske målerne våre tilfredsstiller dette kravet.

 • Kan alle produsenter komme med i Plusskunde-ordningen?

  Nei, produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon, eller produksjonsenheter som leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av plusskundeordningen. Det skilles ikke på type produksjonskilde, kun på produksjonens størrelse.

 • Hvor stort kraftoverskudd må jeg ha for å kunne bli Plusskunde?

  Lofotkraft stiller ingen spesielle krav til størrelsen på overskuddsproduksjonen. Men anlegget må ikke være større enn at det faller innenfor NVEs definisjon av Plusskunde.

 • Kan jeg bli Plusskunde?

  Ja, fra 1. januar 2017 har du muligheten til å bli Plusskunde. Du må starte med å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som sender oss en melding om installasjonsarbeid.

 • Kan jeg bli Plusskunde selv om jeg ikke har fått ny, automatisk måler?

  Ja, det kan du. Men du vil da ikke få godtgjort overskuddsstrømmen du sender ut på nettet, siden denne strømmen ikke vil bli målt. For å få godtgjort overskuddsproduksjonen, må man ha toveis automatisk måler.

  De nye automatiske målerne våre tilfredsstiller kravet om måling av både strømforbruk og innmating.

  Rent praktisk er det tilnærmet samme prosedyre for alle Plusskunder. Hvis du har bestemt deg for å montere et solcelleanlegg eller annen lokal produksjonsenhet må du kontakte en autorisert installatør. Installatøren sender en forhåndsmelding til Lofotkraft. Vi godkjenner meldingen, samtidig som vi sender de tekniske kravene til slike anlegg til installatøren. Installatøren sender en melding til oss når anlegget er ferdig. Anleggets overskuddsproduksjon bli deretter målt og avregnet i henhold til plusskundeordningen.

 • Plusskunde – hva er det?

  Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer total elektrisk energi over året enn det den selv forbruker, og maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100kW.

  Ordningen innebærer at:

  • det lokale nettselskapet avregner nettleie for plusskundens netto strømforbruk (dvs. avregner ikke den pstrømroduksjon som plusskunden bruker selv)

  • kunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet

  • i tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et negativt energiledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av at strømmen får kortere «transportvei» i geografiske områder der det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder)

  • plusskunden kan ikke levere kraft til andre sluttkunder

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.