Plusskunde

Plusskunde

Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til nettselskapet eller til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer elektrisk energi over året totalt, enn det kunden selv forbruker. Maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100 kW.

Slik virker ordningen i praksis:

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når man produserer mindre strøm enn det man selv bruker, så kjøper man det som trengs fra sin kraftleverandør og betaler nettleie for transporten.

I perioder der man produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Lofotkraft sitt distribusjonsnett. Lofotkraft kjøper plusskundenes overskuddsproduksjon etter den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time. I tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap.

 • Informasjon om tekniske krav – for installatører

  Her er de tekniske kravene som Lofotkraft stiller til plusskundeanlegg.

 • Stiller Lofotkraft tekniske krav ved tilknytning av plusskundeanlegg?

  Ja, Lofotkraft stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke fører til at andre nettkunder får redusert spenningskvalitet.

  Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Lofotkraft sitt distribusjonsnett, og at anlegget må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet av Lofotkraft.

  Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

 • Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?

  Plusskundens tilknytning til og uttak av elektrisk energi fra Lofotkraft sitt distribusjonsnett avregnes etter den samme nettleietariff som kunden ville hatt uten plusskundeordningen.

 • Hva får plusskunden i betaling for overskuddsproduksjonen sin?

  Lofotkraft kan kjøpe plusskundenes overskuddsproduksjon etter den til en hver tid gjeldende områdepris på Nord Pool Spot (spotpris) time for time, men vi anbefaler at du inngår avtale med en kraftleverandør som både kan kjøpe overskuddsproduksjonen din, og som du kan kjøpe kraft fra når du ikke produserer nok til eget forbruk.

  I tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et såkalt negativt marginaltapsledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av kortere «transportvei» for strømmen i geografiske områder hvor det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder).

 • Kan man få tilskudd for å bli plusskunde?

  Energifondet Enova har ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. På Enovas hjemmesider finner du informasjon om tilskudd til el-produksjon i egen bolig og andre støtteordninger. Du kan også chatte med rådgivere og få svar på spørsmål på direkten.

  Enkelte kommuner har også tilskuddsordninger, så undersøk med kommunen der du skal etablere anlegget.

 • Hvem betaler utstyret som trengs?

  Kunden må dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret (f.eks solcellepanel), og til installatøren som installerer utstyret ihht gjeldende forskrifter.

  For å måle overskuddsproduksjon som leveres inn i Lofotkraft sitt distribusjonsnett, trengs det en automatisk (to-veis) måler. Hvis kunden ønsker å få en slik måler installert tidligere enn Lofotkraft sin utrullingsplan for automatiske målere tilsier, så må kunden dekke kostnaden for ny måler selv. Man må derfor vurdere om dette er lønnsomt, eller om man vil vente til man får ny måler uten ekstra kostnader. 

  Vær også oppmerksom på at installasjon av egenproduksjon kan føre til at kunden blir fakturert for anleggsbidrag. Dette kan skje dersom installasjonen utløser større oppgraderinger i distribusjonsnettet til Lofotkraft.

 • Kreves det en spesiell måler for å bli Plusskunde?

  Det kreves en fjernavlest måler som registrerer energiutvekslingen i begge retninger, det vil si kundens energiforbruk, samt innmatingen til distribusjonsnettet.

  Lofotkraft vil gjennomføre utskifting til automatiske (fjernavleste målere) i perioden september 2017 – utgangen av 2018. Dersom du ønsker å installere automatisk måler før utrullingsplanen tilsier det, må du selv bære kostnaden for dette.

 • Kan alle produsenter komme med i Plusskunde-ordningen?

  Nei, produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon, eller produksjonsenheter som leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av plusskundeordningen. Det skilles ikke på type produksjonskilde, kun på produksjonens størrelse.

 • Hvor stort kraftoverskudd må jeg ha for å kunne bli Plusskunde?

  Lofotkraft stiller ingen spesielle krav til størrelsen på overskuddsproduksjonen. Men anlegget må ikke være større enn at det faller innenfor NVEs definisjon av Plusskunde.

 • Kan jeg bli Plusskunde?

  Ja, fra 1. januar har du muligheten til å bli Plusskunde. Du må starte med å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som sender oss en melding om installasjonsarbeid.

 • Kan jeg bli Plusskunde selv om jeg ikke har fått ny, automatisk måler?

  Ja, det kan du. Men du vil da ikke få godtgjort overskuddsstrømmen du sender ut på nettet, siden denne strømmen ikke vil bli målt. For å få godtgjort overskuddsproduksjonen, må man ha toveis (automatisk) måler.

  Innføring av nye automatiske målere i Lofoten starter i september 2017, og sluttføres i løpet av 2018. Oppdatert framdriftsplan bir lagt ut på lofotkraft.no innen utgangen av mars. Hvis du ønsker å investere i ny automatisk måler tidligere enn utrullingsplanen vår tilsier, må du dekke denne kostnaden selv.

  Du må selv vurdere om en investering i midlertidig toveismåler vil være lønnsom, eller om du ønsker å vente til vi likevel skal bytte måleren din. 

  Rent praktisk er det tilnærmet samme prosedyre for alle Plusskunder. Hvis du har bestemt deg for å montere et solcelleanlegg eller annen lokal produksjonsenhet må du kontakte en autorisert installatør. Installatøren sender en forhåndsmelding til Lofotkraft. Vi godkjenner meldingen, samtidig som vi sender de tekniske kravene til slike anlegg til installatøren. Installatøren sender en melding til oss når anlegget er ferdig, og vi gjennomfører eventuelt et målerbytte til toveismåler eller lar den gamle måleren stå. Anleggets overskuddsproduksjon vil bli målt og avregnet i henhold til plusskundeordningens føringer så snart Lofotkraft har installert automatisk måler på anlegget.

 • Fakta om plusskunde-ordningen

  Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til nettselskapet eller til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer total elektrisk energi over året enn det den selv forbruker, og maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100kW.

  Ordningen innebærer at:

  • det lokale nettselskapet avregner nettleie for plusskundens netto strømforbruk (dvs. tarifferer ikke den delen av kundens strømproduksjon som forbrukes lokalt hos plusskunden)

  • det lokale nettselskapet kjøper plusskundens overskuddsproduksjon som mates inn i nettselskapets distribusjonsnett

  • i tillegg vil plusskunder hos Lofotkraft bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et negativt energiledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av at strømmen får kortere «transportvei» i geografiske områder der det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder)

  • plusskunden slipper å betale såkalte andre tariffledd (tariffens residualledd) som en ordinær kraftprodusent må betale for innmating av produksjon i nettselskapets nett

  • plusskunden slipper å inngå balanseavtale med Statnett siden det lokale nettselskapet kjøper overskuddsproduksjonen

  • plusskunden er unntatt fra kravet om at enheter som omsetter elektrisk energi må ha omsetningskonsesjon

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.