Måling

I følge gjeldende NVE forskrift 302 §13-1 pkt. h, skal hver enkelt boenhet måles og avregnes individuelt. Bakgrunnen for denne bestemmelsen kan du lese mer om her. Kravet kan bare fravikes når separat måling og avregning medfører urimelige merkostnader.

Følgende boenheter omfattes av kravet til separat måling med eget abonnement: 

 • Privat bolig (herunder leid hybel og sokkelleilighet)
 • Hybler i hybelbygg (selv om kjøkken/bad o.l. er felles) 
 • Studentboliger bygd som bofellesskap
 • Boenheter i bofellesskap for eldre og funksjonshemmede
 • Private boliger som er tilpasset pleiebehov 
 • Fritidsboliger og helårsboliger benyttet som fritidsbolig (herunder rorbuer)

Disse anleggene skal altså som en hovedregel skilles ut på egen måler.

Det er ikke krav til separat måling på følgende boenheter:

 • Utleierom i privatbolig
 • Rom på pensjonat
 • Rom på institusjon
 • Rom i arbeidsbrakke
 • Rom i militærforlegning, sykehus eller fengsel
 • Rom i mottak for flyktninger eller asylsøkere

Når det gjelder fellesmåling og flere inntaksskap må vi forholde oss til det som er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). Krav om individuell måling gjelder kun de boenheter som er registrert i registeret. Eksempelvis er det ikke krav til egen måler eller inntaksskap i en kjellerleilighet som ikke er oppført i matrikkelen

 

Forskriften har tilbakevirkende kraft
Dette innebærer at tidligere etablerte fellesmålinger av boenheter må avvikles. Ombygging/splitting av eksisterende installasjoner med felles måling og abonnement samkjøres med utrulling av Smart Strøm / AMS dvs. i 2017-2018. Også her gjelder bestemmelsen om at kravet kan fravikes når separat måling og avregning medfører urimelige merkostnader. Dette kan for eksempel gjelder et anlegg som er bygd som fellesmålt anlegg, og der det vil medføre urimelig store kostnader å etablere individuell måling. Kostnadene knyttet til etablering av individuell måling må veies mot fordelene for kunden når det gjelder mulighet for fritt å veleg kraftleverandør osv.

 

Kostnader med separat måling
Det er anleggseiers ansvar å sørge for at alle boenheter i egen installasjon skilles ut på separate abonnement. Kostnader med å tilrettelegge for separat måling må derfor dekkes av anleggseier. Lofotkraft bekoster nødvendig måleutstyr og montering av dette.

 

Næringsbygg fritatt fra krav
Næringsbygg o.l. er fritatt fra krav til separat måling. Det er imidlertid bare aktuelt med felles måling/avregning på næringsanlegg som har felles inntakspunkt. Felles måling/avregning skal alltid godkjennes av Lofotkraft før etablering.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.