Spesielt om kontroll av boliger

De aller fleste el-anleggene i nettet vårt er boliger. Derfor beskriver vi rutinene for kontroll av boliger i litt mer detalj. De samme rutinene som er beskrevet nedenfor, gjelder også for fritidshus, hytter, og rorbuer som brukes til fritidsformål.

Foto: Elsikkerhetsportalen

Foto: Elsikkerhetsportalen

 

Før og under kontrollen:

 • Vi varsler kontrollene i god tid, vanligvis sender vi deg et brev. Noen ganger er det likevel nødvendig at vi kommer uanmeldt. Da skal vi være tydelige på hvem vi er og hva vi skal utføre. Vi vil selvfølgelig legitimere oss med ID-kort.
 • Kunde, bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for å være tilstede når vi gjennomfører kontrollen. På den måten får vi informert om eventuelle feil som påvises, og hvorfor utbedring må foretas.
 • Vi vil også gi generell informasjon om elsikkerhet til den som er tilstede ved kontrollen. Hele eller deler av det elektriske anlegget vil bli kontrollert. Omfanget og detaljnivåen vurderes av kontrolløren i hvert enkelt tilfelle.
 • Hvis du har du fått utført endringer, eller bygd nye installasjoner de siste 5 årene, ønsker vi at du legger fram dokumentasjon fra utførende installatør i forbindelse med kontrollen.


Etter kontrollen
:

 • Vi lager en rapport som vi sender til kunden. Hvis kontrollen ikke har avdekket feil/mangler, vil dette fremgå av rapporten og saken avsluttes.
 • Dersom kontrollen har avdekket feil/mangler sender vi et såkalt forhåndsvarsel. Der vil det fremgå frist for eventuelt å klage på de punktene hvor vi har krevd utbedring.
 • Normalt må godkjent elektroinstallatør rette påpekte feil og mangler. Installatøren beskriver rettingsarbeidet, og sender rapporten i retur til Lofotkraft.
 • Vi vurderer rettingsarbeidet og godkjenner rapporten hvis alle utbedringer er i orden.
 • Hvis kunden ikke sørger for utbedring innen fristen i forhåndsvarselet, sender DLE et vedtak med en ny frist for utbedring. Hvis dette vedtaket ikke følges opp, sender DLE en purring.
 • Hvis purringen ikke følges opp, kan anlegget bli stengt og/eller saken oversendt til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). DSB vil da vurdere tvangsmulkt, med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 13.
 • I enkelte tilfeller der vi anser at feil eller mangler på el-anlegget er alvorlig, kan vi fatte direkte vedtak med kort frist for retting.
 • Våre kontroller er gratis, men kostnader med utbedringer må eier/bruker dekke selv.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.