Arbeidsmiljø og HMS

I Lofotkraft har vi en nullvisjon for ulykker. Målet vårt er å hindre enhver skade på personer, eiendom og andre materielle verdier.

Våre ambisjoner

  • Lofotkraft ønsker et arbeidsmiljø med stor takhøyde, uformell tone og godt humør.
  • Våre medarbeidere skal trives på jobben, og vi ønsker å ivareta den rette balansen mellom arbeid og fritid for hver enkelt medarbeider.
  • Vi er ett lag og jobber i fellesskap for å nå konsernets mål.
  • Lofotkraft er en arbeidsplass hvor HMS settes i fokus. Det er et mål at ingen av våre medarbeidere skal påføres skade eller sykdom som følge av ulykker og arbeidsrelaterte belastninger.

Inkluderende arbeidsliv

Lofotkraft er en IA-bedrift, som jobber for et inkluderende arbeidsliv.  IA-avtalen skal bidra til at vi forebygger og reduserer sykefravær, styrker jobbnærværet og bedrer arbeidsmiljøet, og at vi forhindrer utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Helse

Vi har avtale med bedriftshelsetjeneste. Sammen med dem gjennomfører vi lovpålagte helseundersøkelser og løpende oppfølging av hver enkelt medarbeider og av hele arbeidsmiljøet.

God helse er viktig for trivsel og yteevne. Derfor ønsker vi å bidra til at våre medarbeidere tar vare på egen helse. Vi oppfordrer derfor til fysisk aktivitet, og bidrar med økonomisk støtte gjennom avtale med treningssentre.

Miljø

Hvert år kartlegger vi arbeidsmiljøet gjennom medarbeidersamtaler, vernerunder og måling av medarbeidertilfredshet. Trivsel, humør og en god tone er viktig for oss, og vi gjennomfører årlig personalarrangement og bedriftskulturdag.

Sikkerhet

Vi skal alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø. Derfor gjennomfører vi sikker jobb-analyser ute i felten, og risiko- og sårbarhetsanalyser på alle nivå i organisasjonen. Vi kjører også årlig opplæring og kurs innenfor sikkerhet i henhold til lover og forskrifter.

Hva kan vi hjelpe deg med?