EU og 2020-målene

For å redusere klimagassutslippene, vedtok EU kommisjonen i desember 2008 det såkalte «fornybardirektivet». Det inneholder blant annet en målsetting om at 20 % av unionens samlede energiforsyning i 2020 skal komme fra fornybar energiproduksjon.
Tallet skal økes til 30 % innen samme år dersom andre industriland bidrar.

Det er også enighet om at andelen fornybar energi i energisektorene skal være 20 % innen 2020. Minimum 10 % av energien i transportsektoren skal være biodrivstoff i 2020.

For å nå målsettingene er hvert medlemsland forpliktet til å øke sin andel av fornybar energiforbruk og produksjon i varierende grad. Ettersom direktivet er såkalt EØS-relevant må også Norge øke andelen fornybar energiproduksjon.

Norske klima- og energimål

I Norge er  Enova og Energifondet de viktigste verktøyene for å stimulere til energiomlegging og produksjon av fornybar energi. Enova skal stimulere til å få i gang prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing.

I april 2008 lanserte regjeringen et mål om det innen 2020 skal bygges ut bioenergi tilsvarende 4 TWh (Terra Watt timer). I 2009 ble det vedtatt at 2,5 % av drivstoffet til veitrafikken i Norge skal være biodrivstoff.

Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslippene. Regjeringen foreslo i juni 2007 at Norge innen 2012 skal overoppfylle sine forpliktelser og redusere utslippene med 9 % i forhold til 1990. Videre har regjeringen foreslått at Norge fram til 2020 forplikter seg til å kutte utslippene tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990, og at Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

Klimaforliket i Stortinget innebærer at Norge åpner for å fremskynde målet om å bli et karbonnøytralt samfunn allerede i 2030.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.