El-sertifikater

ElsertifikaterEl-sertifikater gir mer strømproduksjon fra fornybare energikilder. Vi kan dermed redusere utslipp av klimagasser og øke andelen fornybar energi i vårt totale forbruk.

Ordningen med el-sertifikater er en del av en langsiktig klimapolitikk og bidrar til å sikre strømforsyningen i Norge, både for husholdninger, offentlig og privat tjenesteyting og industri.

Produksjon av strøm fra nye fornybare energikilder koster mer enn produsentene tjener. Det må derfor lages ordninger som gjør det lønnsomt å investere. El-sertifikater er en slik ordning.

Hvordan fungerer sertifikatmarkedet?

El-sertifikater er en ordning som sikrer at de som investerer i produksjon av strøm fra fornybare kilder vil kunne få en akseptabel avkastning på sine investeringer. Prisen på sertifikater vil variere, blant annet med kraftprisen i engrosmarkedet, mengden ny kraft som kommer inn i markedet, forbruksutviklingen og variasjoner i nedbør og vind over årene.

Alle som investerer i produksjon av strøm fra fornybare kilder fram til 31.12.2020 kan søke NVE om godkjenning av anlegget, slik at de kan få el-sertifikater. Et sertifikat tilsvarer produksjon av 1000 kWh. Det er Statnett som utsteder sertifikatene.

Loven om el-sertifikater sier at de som leverer strøm til forbrukere og bedrifter, er forpliktet til å kjøpe el-sertifikater tilsvarende en viss prosentandel av den strømmen de leverer til forbrukerne.

Kostnadene dekkes inn i form av noe høyere strømpris. De leverandørene som klarer å skaffe sertifikatene til lavest priser, vil dermed komme best ut i konkurransen om strømkundene.

 

Se filmen «Hvorfor elsertifikater?»

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.