Lofotkrafts etiske retningslinjer

Fiskebåt i lofoten

Lofotkraft har etiske retningslinjer som viser hvordan konsernet og dets medarbeidere og tillitsvalgte i styrende organer skal opptre ovenfor kunder, leverandører, kollegaer og samfunnet for øvrig. Konsernet og dets ansatte skal stadig jobbe for å opprettholde et godt omdømme i forretningsmessig sammenheng, og i samfunnet for øvrig.

De etiske retningslinjene gjelder for samtlige som opptrer på vegne av Lofotkraft.

Lofotkraft har nedfelt i sin hovedmålsetting at alle lover og forskrifter skal overholdes. Den enkelte medarbeider har derfor et personlig ansvar for å oppfylle kravene. Retningslinjene er et hjelpemiddel og et rammeverk for å treffe de riktige beslutningene når medarbeidere står ovenfor etiske dilemmaer.

Grunnleggende prinsipp for etikk i Lofotkraft

  • Respekt og likeverd er gjennomgående i alle sammenhenger, uavhengig av kjønn, rase, religion, legning, eller politisk overbevisning.
  • Anskaffelser og salg er utelukkende basert på kriteriene kvalitet, pris, tilgjengelighet, service, kompetanse og miljø.
  • Personlige interesser skal aldri påvirke beslutninger slik at det blir konflikt med Lofotkrafts interesser. Dette omfatter både interne og eksterne forhold.
  • Fortrolige opplysninger skal respekteres og behandles konfidensielt, med mindre innholdet i informasjonen er lovstridig.
  • Det skal aldri herske tvil om integriteten til noen av Lofotkrafts ansatte.
  • Forhold som er lovstridig, eller bryter med selskapets retningslinjer og målsettinger, skal uten unntak varsles.
  • Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre konkurranse skal aldri forekomme.
  • Lofotkraft og konsernets medarbeidere har et utvidet ansvar for å opptre ansvarlig og ivareta det ytre miljø.
  • Det er totalforbudt å nyte alkohol, eller andre rusmidler, på alt av konsernets driftsanlegg.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.