Hvilke kostnader skal anleggsbidraget dekke?

Anleggsbidraget skal dekke både interne kostnader hos Lofotkraft, samt eventuelle fremmedtjenester vi må kjøpe inn i forbindelse med hvert enkelt tilknytningsprosjekt.

Kostnader som installatør fakturerer direkte til kunden blir selvsagt ikke fakturert av oss. Lista nedenfor er ekspempler på kostnader som kan inngå i anleggsbidraget, men er ikke uttømmelig.

 

Planlegging/ prosjektering: Dette omfatter både administrative kostnader samt kostnader knyttet til gjennomføring av tekniske beregninger.

 • Administrative kostnader knyttet til registrering av kunde, prosjekt og sak, samt gjennomføring av tekniske beregninger både for prosjektet isolert sett, og for kretsen som kundens anlegg skal tilknyttes. De tekniske beregningene tar fra én time til en hel dag, alt etter hva simuleringen av planlagt arbeid viser.
 • Diverse praktiske avklaringer:
  • Er det reguleringsplaner i området som må hensyntas?
  • Foreligger det fornminner i området som må avklares?
  • Kjenner vi til annet nett i området, slik som vann, avløp, telefon, fiber, drenering, private vannledninger osv.?
  • Ligger området rasutsatt til? I så fall må plan avklares med kommunen.
  • Må vi krysse andre eiendommer? I så fall må hver grunneier kontaktes, avtaler vedr. kabelgrøft underskrives, og i enkelte tilfeller må disse tinglyses.
  • Befaring: Anlegget skal også befares av Lofotkraft, grøft settes ut, grøftesnitt lages, materiell bestilles, avtale om anleggsbidrag etableres og følges opp. Alt av koblingsskjema, merking av skap, kabler, kunde og eventuelle ombygginger i vårt nett skal dokumenteres og prosjekteres.
 • Når arbeidet er gjort skal data fra montasje, graver og andre involverte gjennomgås av oss. Vi må kontrollere dokumentasjon/bilder, se til at anlegget er korrekt bygd (særlig i de tilfeller kunden selv legger kabler), kablene skal måles inn, eller kartfiler legges inn i vår dokumentasjon slik at vi har oppdatert kartverk til enhver tid. Saken avsluttes med sluttfakturering mot kunde, godkjenning av dokumentasjon, samt spenningssetting av kunde både ute i anlegget, samt skarpt i vår database.

 

Montasje: Dette omfatter det arbeidet som våre ansatte utfører «i felten»:

 • Planlegging av arbeidet.
 • Etablere plan for utkobling hvis det er nødvendig.
 • Foreta eventuell utkobling, inkludert annonsering av vakt, samt eventuelle koblinger i nettet.
 • Etablering av nytt nett i forhold til vår byggestandard.
 • Spenningssetting av anlegg, evnt. frakobling og sikring av gammelt nett.
 • Avfallshånedtering, returføring av materiell, dokumentasjon, evnt. endringsmeldinger opp mot prosjektert anlegg.

 

Materiell: Omfatter kostnad for alt materiell som er planlagt brukt.

 

Transport: Som oftest tatt med i montasje, men hvis det er behov for ekstern transport, slik som frakt av tungt utstyr/ materiell, eller at kundens prosjekt krever spesialtransport, så spesifiseres disse kostnadene gjerne her.

 

Fremmedtjenester: Alt av innleid ekstern hjelp. Kan være installatør, graveentreprenør, transport av maskin/utstyr, leie av helikopter i noen tilfeller, leie av følgebil i de tilfeller det kreves, kostnader vedr. godkjenning av prosjekt f.eks opp mot kommune, fylkeskommune, andre etater.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.