Anleggsbidrag og regningsarbeid

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet kan kreve inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til fordelingsnettet. Anleggsbidrag er regulert gjennom NVE Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, §17-5 Anleggsbidrag. Du kan lese forskriften på  https://lovdata.no/for/sf/oe/oe-19990311-0302.html.

Lofotkraft benytter egen avtale om anleggsbidrag. Avtalen må være signert av kunden før vi starter arbeidet. Lofotkraft praktiserer ikke bunnfradrag. Anleggsbidrag er ikke MVA pliktig. Offentlighetsloven gjelder for Lofotkraft, og kommunikasjon med Lofotkraft kan derfor bli offentliggjort.

 

Hvordan beregner vi anleggsbidraget?

Kostnadsgrunnlaget beregnes ut fra Lofotkraft sin nett-standard. Dersom vi avviker fra standarden på grunn av kundens ønsker og behov, skal kunden dekke alle merkostnadene med dette. Kostnadsgrunnlaget omfatter de anleggsdelene som kreves for å bygge nettet frem til vegg på kundens bygning. Grøftekostnader som dekkes av andre, for eksempel Telenor eller kunden direkte, inngår ikke i kostnadsgrunnlaget.

I kostnadsgrunnlaget inngår alle kostnader som påløper i prosjektet. Dette omfatter normalt innkjøp av eksterne tjenester (installatør/entreprenør), materiellkostnader, timekostnader og andre interne kostnader som omfattes av prosjektet. Timekostnader består både av timer til prosjektering og utførelse, samt timer som føres på prosjektet i forbindelse med innmåling og lignende.

Lofotkraft har en kraftsystemplan som forteller når komponenter i nettet må reinvesteres på grunn av lastøkning eller at levetiden er utgått. Hvis kundens bestilling av effekt gjør at reinvesteringen må fremskyndes, skal fremskyndingskostnaden tas med i beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag.

Enkelttilknytninger foretas som regel av pre-kvalifiserte installatører på oppdrag fra Lofotkraft. Vi har forhåndsavtalte priser for de definerte oppgavene installatøren kan gjøre på vegne av Lofotkraft.  Kostnadene for målermontasje og stikkledning vil derfor normalt sammenfalle med pristilbudet i avtale om tilknytning til Lofotkraft. Uforutsette forhold kan likevel av og til forårsake merkostnader.

Lofotkraft viderefakturerer kostnadene fra pre-kvalifisert installatør uten merverdiavgift og uten påslag eller risikotillegg, men med fradrag for eventuelle kostnader for oppgraderinger i Lofotkraft sitt eksisterende nett.

 

Utførelse av grunnarbeider

Alle kabler skal legges så dypt at de ikke skades av hage/ jordbruksmaskiner og lignende.  All graving og igjenfylling utføres og bekostes av utbygger/ bestiller iht. Kabel i grøfter må ligge i steinfri masse og ha en overfylling på minst 0,5 m. Grøfter for kabler er ikke tatt med i Lofotkraft AS sitt tilbud om tilknytning. Ansvar for grøftearbeidenes utførelse ligger hos utførende graveentreprenør/bestiller.

 

Fastsetting av kostnadsgrunnlag for kunden

Kostnadsgrunnlaget for hver kunde består av kundespesifikke kostnader, samt en andel av kostnadene for felles anleggsdeler. Kundespesifikke kostnader gjelder anlegg som kun forsyner en kunde eller ett anlegg. Normalt er dette kun knyttet til stikkledninger. Felles anleggsdeler er anlegg som forsyner flere kunder. Dette omfatter ofte nettstasjon inklusiv transformator og bryteranlegg, høyspenningsforbindelser, lavspenningsforbindelser og fordelingskap.

Effektbehovet er dimensjonerende når vi bygger nettanlegg. Kostnadene for felles anleggsdeler deles derfor mellom kundene i forhold til hvor stor andel av kapasiteten hver enkelt kunde legger beslag på.

 

Eierskap, drift og vedlikehold

Selv om et anlegg blir finansiert med anleggsbidrag, vil anlegget være Lofotkrafts eiendom. Lofotkraft har full disposisjonsrett over dette, vil bære alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for anlegget.

 

Fordeling av kostnader ved nye kunder på anlegg finansiert med anleggsbidrag

Hvis det kommer nye kunder til anlegg som det er krevd anleggsbidrag for, vil disse måtte være med å dele på anleggsbidraget. Dette gjelder for anleggsbidrag større enn kr 60.000,- og innenfor en periode på 5 år etter at anlegget ble satt i drift. Fordelingen skal da skje etter effektbehovet til de enkelte kunder. Kunden som i utgangspunktet betalte anleggsbidraget, vil da få refundert den delen som nye kunder må dekke.

 

Regningsarbeid

Når en kunde ønsker å få flyttet eller endret nettet av andre begrunnelser enn nytilknytning eller kapasitetsøkning, kan dette utføres etter regning. Flytting av stolpe(r) er et eksempel på denne type arbeid. Dette kalles regningsarbeid.

Kostnadene for regningsarbeid beregnes på samme måte som for anleggsbidrag, men det skal beregnes mva. på regningsarbeid i motsetning til for anleggsbidrag.

Ved behov for regningsarbeid i tilknytning til et prosjekt som medfører anleggsbidrag, skal regningsarbeidet inngå i anleggsbidraget uten mva.

Sammenligning mellom anleggsbidrag og regningsarbeid:

 

Anleggsbidrag

Regningsarbeid

Nytilknytning eller effektøkning

Ingen effektøkning, endring av eksisterende nett

Leveringsplikt

Ikke pliktig til å tilby endring

Etterberegning av anleggsbidrag større enn kr 60 000,- innen 5 år for nye kunder

Ingen etterberegning

Kunden belastes faktiske kostnader, men aldri mer enn 120% av kostnadsoverslaget

Kunden belastes faktiske kostnader

Fordeles eksisterende og fremtidige kunder etter effektbehov

Fordeles ikke

Ikke mva-pliktig

Mva-pliktig

Anleggsbidragsavtale med prisoverslag skal foreligge før prosjektoppstart

Regningsarbeidsavtale med prisoverslag skal foreligge før prosjektoppstart

Ved behov for regningsarbeid i tilknytning til et prosjekt som medfører anleggsbidrag, skal regningsarbeidet inngå i anleggsbidraget uten mva.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.