Anleggsbidrag og regningsarbeid

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet skal kreve inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til fordelingsnettet. Hensikten med anleggsbidrag er blant annet å gi brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tilknytning og bruk av nettet. For øvrig er anleggsbidrag regulert gjennom Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, §16 Anleggsbidrag.

Du kan lese forskriften på http://lovdata.no/for/sf/oe/oe-19990311-0302.html.

Lofotkrafts retningslinjer for anleggsbidrag gjelder fra 15.mai 2009 og er oppdatert på grunnlag av nye presiseringer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lofotkraft benytter egen avtale om anleggsbidrag, og denne må være signert av kunden før arbeidene igangsettes. Anleggsbidrag er ikke merverdiavgiftspliktig. Offentlighetsloven gjelder for Lofotkraft, og kommunikasjon med Lofotkraft kan derfor bli offentliggjort.

 

Slik fastsettes grunnlaget for anleggsbidrag

Kostnadsgrunnlaget beregnes ut fra Lofotkrafts standard for bygging av nett. Dersom vi gjør avvik fra standarden på grunn av kundens ønsker og behov, skal kunden dekke alle merkostnadene med dette. Kostnadsgrunnlaget omfatter de anleggsdelene som kreves for å bygge nettet frem til vegg på kundens bygning. Grøftekostnader som dekkes av andre, for eksempel Telenor eller kunden direkte, inngår ikke i kostnadsgrunnlaget.

I kostnadsgrunnlaget inngår alle kostnader som påløper i prosjektet. Dette omfatter normalt innkjøp av eksterne tjenester (installatør/entreprenør), materiellkostnader, timekostnader og andre interne kostnader som omfattes av prosjektet. Timekostnader består både av timer til prosjektering og utførelse, samt timer som føres på prosjektet i forbindelse med innmåling og lignende.

Lofotkraft har en kraftsystemplan som forteller når komponenter i nettet må reinvesteres på grunn av lastøkning eller at levetiden er utgått. Hvis kundens bestilling av effekt gjør at reinvesteringen må fremskyndes, skal fremskyndingskostnaden tas med i beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag.

Denne kostnaden kan sammenlignes med rentekostnad Lofotkraft taper ved for tidlig investering.

Enkelttilknytninger foretas som regel av pre-kvalifiserte installatører på oppdrag fra Lofotkraft AS. Installatøren melder inn installasjonen direkte i Lofotkraft AS sine systemer. Lofotkraft AS har forhåndsavtalte priser for de definerte oppgavene installatøren kan gjøre på Lofotkraft AS sine vegner. Kostnadene for målermontasje og stikkledning vil derfor normalt sammenfalle med pristilbudet i avtale om tilknytning til Lofotkraft AS. Uforutsette forhold kan likevel av og til forårsake merkostnader.

Lofotkraft AS viderefakturerer kostnadene fra pre-kvalifisert installatør uten merverdiavgift og uten påslag eller risikotillegg, men med fradrag for eventuelle kostnader for oppgraderinger i Lofotkraft ASs bestående nett.

 

Utførelse av grunnarbeider

Alle kabler skal legges så dypt at de ikke skades av hage/ jordbruksmaskiner og lignende. All graving og igjenfylling utføres og bekostes av utbygger/ bestiller i henhold til Lofotkrafts rutiner. Kabel i grøfter må ligge i steinfri masse og ha en overfylling på minst 0,5 m. Grøfter for kabler er ikke tatt med i Lofotkraft AS sitt tilbud om tilknytning. Ansvar for grøftearbeidenes utførelse ligger hos utførende graveentreprenør/bestiller.

 

Fastsetting av kostnadsgrunnlag for kunden

Kostnadsgrunnlaget for hver kunde består av kundespesifikke kostnader, samt en andel av kostnadene for felles anleggsdeler. Kundespesifikke kostnader gjelder anlegg som kun forsyner en kunde eller ett anlegg. Normalt er dette kun knyttet til stikkledninger. Felles anleggsdeler er anlegg som forsyner flere kunder. Dette omfatter ofte nettstasjon inklusiv transformator og bryteranlegg, høyspenningsforbindelser, lavspenningsforbindelser og fordelingskap.

Effektbehovet er dimensjonerende når vi bygger nettanlegg. Kostnadene for felles anleggsdeler deles derfor mellom kundene i forhold til hvor stor andel av kapasiteten hver enkelt kunde legger beslag på.

 

Eierskap, drift og vedlikehold

Selv om et anlegg blir finansiert med anleggsbidrag, vil anlegget være Lofotkrafts eiendom. Lofotkraft har full disposisjonsrett over dette, vil bære alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for anlegget.

 

Fordeling av kostnader ved nye kunder på anlegg finansiert med anleggsbidrag

Hvis det kommer nye kunder til anlegg som det er krevd anleggsbidrag for, vil disse måtte være med å dele på anleggsbidraget. Dette gjelder for anleggsbidrag større enn kr 80.000,- og innenfor en periode på 10 år etter at anlegget ble satt i drift. Fordelingen skal da skje etter effektbehovet til de enkelte kunder.

Kunden som i utgangspunktet betalte anleggsbidraget, vil da få refundert den delen som nye kunder må dekke.

 

Regningsarbeid

Når en kunde ønsker å få flyttet eller endret nettet av andre grunner enn nytilknytning eller kapasitetsøkning, kan dette utføres etter regning. Dette kalles regningsarbeid.

I hovedsak beregnes kostnadene for regningsarbeid på samme måte som for anleggsbidrag, men det skal beregnes merverdiavgift på regningsarbeid i motsetning til for anleggsbidrag.

Ved behov for regningsarbeid i tilknytning til et prosjekt som medfører anleggsbidrag, skal regningsarbeidet ikke inngå i anleggsbidraget.

Anleggsbidrag

Regningsarbeid

Nytilknytning eller effektøkning

Ingen effektøkning, endring av eksisterende nett

Leveringsplikt

Ikke pliktig til å tilby endring

Etterberegning av anleggsbidrag større enn kr 80 000,-

innen 10 år for nye kunder.

Ingen etterberegning

Kunden belastes faktiske kostnader, dog ikke mer enn

115% av kostnadsoverslaget.

Kunden belastes faktiske kostnader

Fordeles eksisterende og fremtidige kunder etter effektbehov

Fordeles ikke

Ikke mva-pliktig

Mva-pliktig

Anleggsbidragsavtale med prisoverslag skal foreligge før prosjektoppstart.

Regningsarbeidsavtale med prisoverslag skal foreligge før prosjektoppstart

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.