Arnt Winther konsernsjef

Aktuelt

Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft Foto: Tore Berntsen

Regjeringens legger fram handlingsplan om raskere nettutbygging

Næringslivet har behov for mer kraft. Alle konkrete tiltak som kan føre til raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av det eksisterende strømnettet er derfor veldig bra, sier konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft, i en kommentar til regjeringens handlingsplan. Vi støtter imidlertid ikke Statnett sitt forslag om flytbasert markedskobling.

Winther understreker samtidig at forslagene fra regjeringen må innarbeides i myndighetenes økonomiske regulering av nettselskapene, hvis de skal få den virkningen man ønsker.

At energimyndighetene får bevilget mer midler, sånn at vi kan få en raskere konsesjonsbehandling, mener vi er svært positivt, fortsetter Winther. Det samme gjelder forslaget om at nettselskapene kan «omsøke nett-tiltak i forkant av behovet.» Blir dette tatt inn i reguleringen av nettselskapene, betyr det at vi kan starte planlegging og søke konsesjon tidligere enn dagens regelverk åpner for. I mange tilfeller vil det kunne halvere ledetiden for store nettutbygginger.

Det høres også positivt ut at regjeringen kan etablere et «hurtigspor for konsesjonsbehandling av ukontroversielle nettprosjekter». Men det må i så fall etableres krystallklare kriterier for hvilke typer prosjekter dette gjelder, fortsetter Winther.

-Vi mener også at det er fornuftig å vurdere andre prinsipper enn først-til-mølla når det gjelder tilknytning av nye industriprosjekter. Men også her må det etableres helt klare kriterier for hvordan nettselskapene skal fordele kapasitet til aktører som står i kø for tilknytning til strømnettet, sier konsernsjefen videre. Det kan for eksempel få uheldige utslag om man “alltid skal prioritere eksisterende virksomhet dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til gjennomføringsevne og framdrift». I praksis risikerer man da å utelukke alle nye typer næringsetableringer.

Oppsummert mener vi intensjonene i regjeringens handlingsplan er gode. Skal vi få den ønskede virkningen, er det imidlertid en forutsetning at forslagene bearbeides videre og innarbeides i regulering og forskrifter, avslutter Winther.

Hva kan vi hjelpe deg med?