Arnt Winther

Pressemelding

Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft. Foto: Tore Berntsen, Visualdyas.no

Årsresultat Lofotkraft 2023

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 25. april i år regnskap og årsberetning for 2023. 

 
Stabil god drift uten store utfordringer knyttet til dårlig vær og feil i strømnettet har bidratt til at konsernet Lofotkraft har i 2023 et overskudd etter skatt på 60,9 millioner. Dette er en reduksjon på 13 millioner i forhold til 2022, og skyldes i hovedsak økte rentekostnader, nettapskostnader og pensjonskostnader.  

Konsernet har god drift i samtlige virksomhetsområder, men det økonomiske resultatet avhenger av hvilke stadier virksomhetene befinner seg i. Med dette mener vi for eksempel at driften i selskapet Lofotkraft Muligheter AS er god, men at selskapet har som oppgave å utrede mulige nye forretningsområder og derfor ikke forventes å kunne levere positive økonomiske resultater ennå. 

Konsernet hadde et driftsresultat på 136 MNOK (139 MNOK) og et finansresultat på – 56 MNOK (-40 MNOK). Økningen finanskostnadene skyldes betydelig økte rentekostnader. 

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomhetene er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft AS. 

Aktivitetsnivå i 2023 – fortsatt investeringer i fiber- og strømnett

2023 har også hatt et høyt aktivitetsnivå, dog ikke så høyt som foregående år. Konsernet har totalt investert 155 MNOK. Av dette er det investert 30 MNOK i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 8 MNOK i øvrige virksomheter og 117 MNOK i ledningsnettet til Elmea AS.  

Morselskapet Lofotkraft AS har et overskudd etter skatt på 6,3 MNOK (13,1 MNOK) i 2023. Konsernets installasjonsvirksomhet, Aqila AS, leverer et resultat på totalt 1,4 MNOK (- 1,4 MNOK). Lofotkraft Bredbånd AS har et resultat på 13,4 MNOK (14,8 MNOK), mens Lofotkraft Produksjon AS har et resultat på 7 MNOK (6,5 MNOK), i 2023. Lofotkraft Muligheter AS endte med et underskudd på 1,55 MNOK (1,1 MNOK).   

Nettvirksomheten Elmea AS har et resultat på 73,8 MNOK (80,7 MNOK) i 2023. Selskapet har stabil og god drift, men resultatendringen skyldes i stor grad økte kostnader knyttet til nettap, renter på lån og pensjon. 

Konsernet fortsetter sin kontinuerlige utvikling av alle virksomhetsområder og har spesielt fokus på den pågående energiomstillingen gjennom deltagelsen i De Grønn Øyene, Zero-kyst og satsingen i utviklingsselskapet Lofotkraft Muligheter. 

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2023 2 901 MNOK, med en egenkapitalandel på 41 %. 

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å sette av 18 MNOK i utbytte for 2023, i tråd med gjeldende aksjonæravtale. Generalforsamlingen for Lofotkraft AS avholdes 13. juni. 

Kontaktinfo:

Arnt M Winther
Konsernsjef
Mobil 911 50 537

Hva kan vi hjelpe deg med?