Konsernsjef i Lofotkraft Arnt M Winther. 
Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

Pressemelding

Konsernsjef i Lofotkraft Arnt M Winther. Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

Årsresultat 2021 for Lofotkraft-konsernet

Lofotkraft-konsernet leverer et historisk godt resultat for 2021, med et årsresultat etter skatt på TNOK 142 995. God underliggende drift i kjernevirksomhetene våre, samt verdistigning på aksjeposter, er årsakene til det gode resultatet, sier konsernsjef Arnt M Winther.

Lofotkraft-konsernet leverer et historisk godt resultat for 2021, med et årsresultat etter skatt på TNOK 142 995. God underliggende drift i kjernevirksomhetene våre, samt verdistigning på aksjeposter, er årsakene til det gode resultatet, sier konsernsjef Arnt M Winther.  

Konsernet hadde et driftsresultat på 108 MNOK og et finansresultat på 54 MNOK. Finansresultatet knytter seg i hovedsak til ikke realiserte poster, da Lofotkraft Holding AS gikk fra å være aksjonær i Polar Kraft AS til å bli aksjonær i Yve AS. Denne verdistigningen er ikke realisert, og medfører dermed ikke bedret likviditet i konsernet.

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 29. april i år regnskap og årsberetning for 2021. 

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomhetene er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft Holding AS. 

Høyt aktivitetsnivå i 2021 – fortsatt investeringer i fiber- og strømnett 

2021 har som de foregående årene vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå, og konsernet har totalt investert 207,9 MNOK. Av dette er det investert 30,1 MNOK i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 1,1 MNOK i produksjonsvirksomheten, 13,5 MNOK i øvrige virksomheter og 163 MNOK i ledningsnettet til Elmea AS.  

Det største og viktigste prosjektet i nettselskapet har vært ferdigstillelse av ny 132 kV regionalnettslinje mellom Fygle og Solbjørn. Denne har bidratt til økt forsyningssikkerhet i hele Vest-Lofoten og ble satt i drift sommeren 2021.  

Strategisk posisjonering

Lofotkraft Holding AS har i 2021 aktivt deltatt i pågående strukturprosesser i bransjer som er strategisk interessant for konsernet, og blant annet kjøpt 46,2 % av aksjene i Vesterålskraft AS. Myndighetenes rammebetingelser favoriserer store enheter innenfor strømnett. Selv om vi ikke kan fusjonere nettselskapene i Vesterålskraft og Lofotkraft, er målet vårt å kunne ta ut synergier mellom selskapene og på den måten spare kostnader og levere tjenester med bedre kvalitet, til beste for både eiere, kunder og ansatte. 

God drift og positive bidrag fra kjernevirksomhetene 

Konsernet har et overskudd etter skatt på 143 MNOK i 2021, mot 51,4 MNOK i 2020. Konsernets installasjonsvirksomhet, Aqila AS, leverer et resultat på totalt 2,9 MNOK. Lofotkraft Bredbånd AS har et resultat på 16,3 MNOK mot 11,4 MNOK i 2020, mens Lofotkraft Produksjon AS har et resultat på 7 MNOK, mot -0,6 MNOK i 2020. Det er de høye kraftprisene i 2021 som bidrar til det gode resultatet for vannkraftproduksjonen.  

Nettvirksomheten Elmea AS har et resultat på 50,4 MNOK i 2021, mot 29 MNOK i 2020. Resultatforbedringen skyldes i stor grad de svært lave avbruddskostnadene i 2021 (7MNOK, mot 30 MNOK i 2020).  

Konsernet jobber kontinuerlig med å styrke vår posisjon innenfor alle virksomhetsområder. Dette medfører at vi stadig gjør tilpasninger og endringer, både driftsmessig og strategisk, som kan gi utslag på regnskapsresultatet enkelte år. Prosessen rundt aksjene i Yve og anskaffelsen av aksjene i Vesterålskraft er eksempler på slike hendelser.  

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2021 2.735 MNOK, med en egenkapitalandel på 41 %. 

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å sette av 16 MNOK i utbytte for 2021, i tråd med gjeldende aksjonæravtale. Generalforsamlingen avholdes 20. mai. 

Arnt M. Winther (sign.) 
Konsernsjef 

Lofotkraft Holding AS 

Spørsmål rettes til undertegnede på telefon nr: 911 50 537 

Hva kan vi hjelpe deg med?